Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle facturen, zijn de voorwaarden waarop Sertalink alle verkopen doet. SERTALINK accepteert geen andere verkoopvoorwaarden, tenzij de Koper en SERTALINK een schriftelijke overeenkomst hebben gesloten die deze voorwaarden specifiek wijzigt, vervangt en / of vervangt. Acceptatie van alle inkooporders is uitdrukkelijk afhankelijk gesteld van de instemming van de Koper, expliciet of impliciet, met de hierin uiteengezette voorwaarden en bepalingen zonder wijziging of toevoeging.

 

AANVAARDING VAN AANKOOPORDERS

De aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de Koper wordt aangegeven door een van de volgende, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet: (a) De Koper doet een aanbod om het Product van SERTALINK te kopen; (b) de schriftelijke bevestiging van de Koper hiervan; (c) Acceptatie door de Koper van een verzending van een deel van de artikelen die zijn gespecificeerd voor levering (de "Producten"); of (d) enige andere handeling of uiting van aanvaarding door de Koper. De aanvaarding van SERTALINK is uitdrukkelijk beperkt tot deze algemene voorwaarden in hun geheel zonder toevoeging, wijziging of uitzondering, en enige voorwaarde, voorwaarde of voorstellen die hierna door de koper worden ingediend (hetzij mondeling of schriftelijk) die in strijd zijn met of in aanvulling op deze algemene voorwaarden wordt bezwaar gemaakt tegen en wordt hierbij afgewezen door SERTALINK. Het zwijgen van SERTALINK of het niet reageren op een dergelijke volgende of andere voorwaarde, voorwaarde of voorstel wordt niet geacht de aanvaarding of goedkeuring van SERTALINK te zijn.

LEVERING

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt levering plaats in overeenstemming met het verzendbeleid van SERTALINK dat van kracht is op de datum van verzending.

HuiselijkVoor alle binnenlandse transacties, tenzij anders vermeld op de voorkant van de factuur, gaat het eigendom van de Producten en alle risico's van verlies of schade met betrekking tot de Producten over op de Koper bij levering door SERTALINK aan de vervoerder of de vertegenwoordiger van de Koper in het logistieke centrum van SERTALINK.

InternationaleVoor alle internationale transacties zal het product worden verkocht in het logistieke centrum van FCA SERTALINK (Incoterms 2000). SERTALINK is niet verantwoordelijk voor kosten die verband houden met inklaring in het land van levering, douanerechten, btw of andere heffingen of belastingen in het land dat door de koper is aangewezen voor levering. De eigendom gaat over op de koper bij levering aan de vervoerder of de vertegenwoordiger van de koper in het logistieke centrum van SERTALINK.

Levering is onderworpen aan de hierin uiteengezette betalingsbepalingen en aan de ontvangst door SERTALINK van alle benodigde informatie en documentatie van de koper, inclusief alle importcertificaten, vrijstellings- en / of wederverkoopcertificaten, licenties en andere documenten die van de koper vereist kunnen zijn voor de export van het product. De koper zal SERTALINK onmiddellijk, in geen geval later dan vijf (5) werkdagen na levering, op de hoogte stellen van geclaimde tekorten of afwijzingen met betrekking tot een levering. Een dergelijke kennisgeving wordt schriftelijk gedaan en moet redelijk gedetailleerd zijn, met opgave van de redenen voor een dergelijke afwijzing. Het nalaten om een ​​dergelijke kennisgeving binnen deze tijd te geven, wordt beschouwd als een volledige aanvaarding van een dergelijke levering. SERTALINK is niet aansprakelijk voor vertragingen in de verzending die buiten de redelijke controle van SERTALINK liggen en die van invloed zijn op SERTALINK of een van de leveranciers van SERTALINK, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vertragingen veroorzaakt door onbeschikbaarheid of tekorten aan Producten van de leveranciers van SERTALINK; natuurrampen, oorlogshandelingen; handelen of nalaten van Koper; brand, staking, oproer of overheidsbemoeienis; onbeschikbaarheid of tekort aan materialen, arbeid, brandstof of stroom via normale commerciële kanalen tegen gebruikelijke en redelijke tarieven; het falen of vernielen van installaties of uitrusting door welke oorzaak dan ook; of transportstoringen.

PRIJS EN BETALING

De koper draagt ​​alle van toepassing zijnde federale, staats-, gemeentelijke en andere overheidsbelastingen (zoals verkoop-, gebruiks- en soortgelijke belastingen), evenals invoer- of douanerechten, licentievergoedingen en andere soortgelijke kosten, ongeacht de aanduiding of heffing op de verkoop of levering. van de Producten of gemeten aan de hand van de aankoopprijs die voor de Producten is betaald. De prijzen van SERTALINK vermeld op de voorkant van de factuur zijn exclusief dergelijke belastingen, toeslagen en kosten. Vrijstellingscertificaten moeten vóór verzending aan SERTALINK worden overlegd, willen ze worden gehonoreerd.

BetaalvoorwaardenTenzij anders vermeld, zijn de betalingsvoorwaarden onder rembours. SERTALINK kan naar eigen goeddunken redelijke vooruitbetalingen verlangen door middel van onherroepelijke bankkredietbrieven of anderszins. Op alle onbetaalde facturen is een rente verschuldigd die gelijk is aan 10% van het openstaande saldo per jaar (of het maximale rentepercentage dat wettelijk is toegestaan, afhankelijk van welke van de twee het laagste is), te beginnen op de dag waarop de betaling verschuldigd is, evenals een forfaitaire vergoeding van 10% over het openstaande saldo (met een minimum van € 40,00) als vergoeding voor contractuele schade onverminderd andere relevante invorderingskosten. Als de koper niet tijdig betaalt, kan dit resulteren in het starten van procedures voor incasso, intrekking van krediet, stopzetting van verzending, vertraging of stopzetting van toekomstige leveringen, terugname van onbetaalde geleverde goederen en beëindiging van een of meer verkoopovereenkomsten. Niettegenstaande enige "netto" betalingsbepalingen die op de factuur zijn gespecificeerd, heeft SERTALINK geen voortdurende verplichting om Producten op krediet te leveren, en elke kredietgoedkeuring kan door SERTALINK op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden ingetrokken. SERTALINK behoudt (en de Koper verleent aan SERTALINK door het indienen van een inkooporder) een zekerheidsrecht in de Producten om volledige betaling en naleving van deze verkoopvoorwaarden te verzekeren. De koper stemt ermee in om alle aanvullende documenten uit te voeren die nodig zijn om een ​​dergelijk zekerheidsrecht te vervolmaken.

Collecties: In het geval dat de verkoopfactuur door SERTALINK in handen wordt gegeven van een advocaat of incassobureau met het oog op incasso, met of zonder rechtszaak, of om het zekerheidsrecht van SERTALINK in de Producten af ​​te dwingen, stemt de Koper ermee in om alle en alle kosten die verband houden met een dergelijke plaatsing, inclusief, maar niet beperkt tot, advocaatkosten en kosten die zijn gemaakt voorafgaand aan, tijdens of na het proces, en inclusief, maar niet beperkt tot, incasso, faillissement of andere gerechtelijke procedures voor schuldeisers.

ValutaAls er een verkoop plaatsvindt of het product moet worden verzonden, erkent de koper en gaat hij ermee akkoord dat het verschuldigde bedrag aan SERTALINK is overeengekomen in euro's en dat betaling in euro's van essentieel belang is.

RETOUR

Elke retourzending van de producten die hieronder zijn gekocht, of het nu gaat om voorraadbalans of omdat wordt beweerd dat dergelijke producten defect zijn, valt onder het productretourbeleid van SERTALINK dat van kracht is op de datum van de factuur, of zoals anderszins door SERTALINK schriftelijk aan de koper is verstrekt. . Hoewel het beleid van SERTALINK de Koper kan toestaan ​​om onder bepaalde omstandigheden Producten te retourneren waarvan wordt beweerd dat ze defect zijn, geeft SERTALINK geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de Producten. SERTALINK WIJST HIERBIJ ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SERTALINK IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE, VERLIES, KOSTEN OF KOSTEN VOOR SCHENDING VAN DE GARANTIE. Het recht om defecte producten te retourneren, zoals eerder beschreven, vormt de enige aansprakelijkheid van SERTALINK en de exclusieve verhaalsmogelijkheid van de koper in verband met elke claim van welke aard dan ook met betrekking tot de kwaliteit, staat of prestatie van een product, ongeacht of een dergelijke claim gebaseerd is op contractbeginselen, garantie, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, schending van enige wettelijke plicht, principes van schadeloosstelling of bijdrage, het falen van een beperkt of exclusief verhaal om het essentiële doel te bereiken, of anderszins. In het geval dat SERTALINK een retourautorisatie afgeeft aan de Koper die de Koper toestaat om het Product naar SERTALINK te retourneren, zal de Koper het Product leveren aan SERTALINK, zoals vereist door SERTALINK en op het adres aangegeven door SERTALINK, en zal de Koper alle van toepassing zijnde federale, staats-, gemeentelijke en andere overheidsbelastingen (zoals verkoop-, gebruiks- en soortgelijke belastingen), evenals invoer- of douanerechten, licentievergoedingen en soortgelijke kosten, ongeacht de aanduiding of heffing, op elk vervangend product dat door SERTALINK naar de koper moet worden verzonden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

SERTALINK IS IN GEEN ENKELE OMSTANDIGHEDEN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG-, INCIDENTELE, PUNITIEVE OF EXEMPLARISCHE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGE MANIER VERBONDEN MET DE OVEREENKOMST OM PRODUCT AAN DE KOPER OF HET PRODUCT TE VERKOPEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINST, VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF VOOR ENIGE SCHADE OF BEDRAGEN DIE DOOR DE KOPER AAN DERDEN IS BETAALD, ZELFS ALS SERTALINK OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE BOVENSTAANDE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING ZAL VAN TOEPASSING ZIJN OF EEN CLAIM IS GEBASEERD OP DE BEGINSELEN VAN CONTRACT, GARANTIE, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGHEID, SCHENDING VAN ENIGE WETTELIJKE PLICHT, BEGINSELEN VAN VRIJWARING OF BEPERKING VAN EEN BEPERKING VAN OF ANDERS.

ALGEMEEN

Deze voorwaarden vormen de definitieve, volledige en exclusieve overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot alle verkopen door SERTALINK aan de koper en vervangen alle eerdere aanbiedingen, onderhandelingen, afspraken en overeenkomsten. Tenzij de Koper en SERTALINK een schriftelijke overeenkomst hebben gesloten die deze voorwaarden specifiek wijzigt, vervangt en / of vervangt, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat geen enkele eerdere of gelijktijdige overeenkomst of afspraak, schriftelijk of mondeling, deze voorwaarden tegenspreekt, wijzigt, aanvult of uitlegt. voorwaarden. Geen aanvullende of andere voorwaarden, materieel of immaterieel, zullen onderdeel worden van een verkoopovereenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door een bevoegde functionaris van SERTALINK. Elke verklaring van afstand door SERTALINK van een of meer van deze algemene voorwaarden of eventuele tekortkomingen hieronder, vormt geen verklaring van afstand van de resterende algemene voorwaarden of van enige toekomstige wanbetaling. Geen enkele mislukking of vertraging door een van de partijen bij het uitoefenen of afdwingen van enig recht hieronder zal dienen als een verklaring van afstand daarvan of een andere uitoefening of handhaving van zijn rechten uitsluiten. Elke bepaling van deze algemene voorwaarden die verboden of niet-afdwingbaar is volgens de wetten van België, zal ineffectief zijn in de mate van een dergelijk verbod of niet-afdwingbaarheid, zonder de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden aan te tasten of ongeldig te maken. Alle verkoopovereenkomsten worden geacht te zijn gesloten in en worden beheerst door de wetten van België. De rechtbank voor eventuele geschillen die voortvloeien uit een verkoopovereenkomst is, naar keuze van SERTALINK, de rechtbank van "Rechtbank van Koophandel" in Dendermonde, België.

X